Home

Notulen decharge

Decharge betekent in het rechtspersonenrecht 'ontslag van aansprakelijkheid van de bestuurder respectievelijk commissaris in de verhouding tot de vennootschap waarvan hij bestuurder of commissaris is, voor eventueel vermogensnadeel dat de vennootschap door diens handelen heeft geleden of komt te lijden.' 1 2 Decharge, ook wel 'kwijting' genoemd, is geen wettelijk begrip Decharge bestuur/administrateur. De vergadering verleent unaniem decharge aan het bestuur/administrateur voor het gevoerde beleid over het boekjaar 20xx. Begroting 20xy, tevens vaststellen van de bijdragen. De concept begroting 20xy zoals eerder toegezonden, wordt door de vergadering besproken en met algemene stemmen goedgekeurd Decharge In een algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een bestuurder bij besluit decharge In de notulen staat: Besluit: De leden verlenen decharge aan de statutair directeur en de Raad van Toezicht over de stukken die aan de algemene ledenvergadering zijn overgelegd Voorbeeld notulen - AVA vaststelling jaarrekening, stemming van de winst, decharge bestuurder Met dit voorbeeld document kunnen op een eenvoudige wijze de notulen worden gemaakt voor het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de winst en het decharge verlenen aan de bestuurder (s)

Decharge (I

 1. Decharge aan het bestuur Het is de ledenvergadering die decharge geeft aan het bestuur. De decharge wordt dus niet alleen aan de penningmeester gegeven en ook niet door de kascommissie. Decharge houdt in dat de bestuursverantwoording wordt goedgekeurd en daarmee ook het gevoerde bestuur
 2. In de notulen staat: 'Besluit: de leden verlenen decharge aan de statutair directeur en de Raad van Toezicht over de stukken die aan de algemene ledenvergadering zijn overgelegd.' Nadien wordt de voormalig bestuurder door de woningcorporatie aansprakelijk gesteld voor geleden en nog te lijden schade als gevolg van zijn handelwijze als bestuurder
 3. istratie. Voorbeeld notulen ava afsluitin

Decharge wordt omschreven als het verlenen van kwijting aan een bestuurder voor het gevoerde beleid. Door decharge te verlenen doet de vennootschap afstand van het vorderingsrecht op een bestuurder. Afstand doen van een vorderingsrecht geschiedt door middel van een vormvrije overeenkomst ingevolge artikel 6:160 van het Burgerlijk Wetboek Notulen algemene vergadering van aandeelhouders is een kort, zakelijk verslag van wat tijdens een AVA is besproken en besloten. In de AVA notulen wordt in ieder geval vermeld wie aanwezig is, hoeveel stemmen er uitgebracht kunnen worden, hoe er is gestemd en welke besluiten er zijn genomen Decharge directie. Decharge wordt omschreven als het verlenen van kwijting aan een bestuurder voor het gevoerde beleid. Bewaar de notulen dan ook op een veilige plaats en stel de door u aangewezen persoon 'bij ontstentenis directie' op de hoogte van haar/zijn benoeming

Decharge moet altijd in de notulen vastgelegd worden. Decharge kan nietig verklaard worden als er informatie niet is verstrekt.Er is een onderscheid tussen interne en externe aansprakelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheid verjaart 5 jaar na het bekend worden van de schade en de bestuurder Decharge houdt in dat de bestuursverantwoording wordt goedgekeurd én ook het gevoerde bestuur. Het is mogelijk dat de verantwoording (jaarrekening en jaarverslag) een correct beeld geeft van het gevoerde bestuur en daarom wordt goedgekeurd, terwijl de vergadering van eigenaars het niet eens is met het gevoerde bestuur Notulen AVA standaard van de Algemene Vergadering van de te <woonplaats> gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <naam vennootschap> gehouden op <datum> ten kantore van de vennootschap. De vergadering wordt geopend door de heer/mevrouw <naam>, die aan <naam> verzoekt de notulen te houden. Agenda 1. Opening 2

Aansprakelijkheid bestuurder en decharge - VRP advocate

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. Flex-weetje op onze kennispagina's te publiceren.Vaststellen jaarrekening en kwijting. 1. Vaststelling notulen vorige vergadering inzake uitstel opmaken jaarrekening over 201 De voorzitter memoreert dat op 31 mei 201 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders rechtsgeldig heeft besloten om de termijn van het opstellen van de jaarrekening met zes maanden te verlengen, één en ander als bedoeld in artikel 2:210 lid 1 va

Voorbeeld notulen - AVA vaststelling jaarrekening

Decharge verlenen: niet verplicht, wel verstandig

 1. g persoonsgegevens: Goedgekeur
 2. Op die manier behoud jij als individu het recht om zijn aansprakelijkheid aan te vechten voor de rechtbank. Vanuit de Vereniging van Mede-Eigenaars een rechtzaak aanspannen wordt in ieder geval moeilijker omdat de syndicus tijdens kan teruggrijpen naar de notulen waar de VME decharge gegeven heeft. Met vriendelijke groeten, Jessi
 3. -10- Notulen AVA 20 april 2004 De heer Gerner bevestigt dat betalingen in Spanje een continue probleem zijn.In het verleden is gekeken of factoring van toepassing zou kunnen zijn. Ook dat gaat vrij moeizaam. Het enige is om te toch zorgen dat in de contractfase zo gunstige mogelijke condities worden afgesproken met de klant
 4. Decharge: hieronder verstaan we de kwijting die door de algemene vergadering van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV of NV) aan een bestuurder wordt verleend voor het gevoerde beleid. De rechtspersoon kan een bestuurder dan naderhand niet meer aanspreken, mocht alsnog blijken dat er onjuist beleid is gevoerd en schade is ontstaan
 5. Decharge bestuur(der)€ Verlenen van decharge wordt uitgesteld. € Notulen d.d. vrijdag 10 mei 2019 blz. 1. Besluit exploitatieresultaat Conform akte van splitsing dient het exploitatieresultaat afgerekend te worden met de leden. De vergadering besluit het€(positief).
 6. Notulen ALV 2020 . Notulen . VvE gebouw Strandweg te Hoek van Holland, gevestigd te Hoek van Holland (99283) Notulen van de Vergadering van eigenaars (met digitale ondersteuning), gehouden donderdag 18 juni 2020, aanvang 15:00 uur. Totaal aantal stemmen: 104; aantal stemmen vertegenwoordigd: 60 (57,69 procent) 1
Kaderbijeenkomst en voorjaarsvergadering 2017

Notulen ALV 26 november 2010. Bar Commissie. Rieks is gestopt met de activiteiten voor de bar commissie. Hij is. bedankt voor zijn inzet. De nieuwe bar commissie bestaat uit Ronald Nederhoff, Huub. Slabbekoorn en Marjolein van der Veen. Iedereen akkoord. De leden hebben decharge verleend. Er is een bardienst rooster. Iedereen akkoord. De leden. Decharge wordt omschreven als het verlenen van kwijting aan een bestuurder voor het gevoerde beleid. Door decharge te verlenen doet de vennootschap afstand van het vorderingsrecht op een bestuurder. Het verschil met eerder genoemde persoonlijke aansprakelijkheid is dat decharge alleen de aansprakelijkheid van de vennootschap betreft en niet jegens derden Decharge is een vorm van goedkeuring. Door de decharge worden bestuurders ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid. Het is belangrijk om goede notulen te maken van de algemene vergadering van aandeelhouders, om daar achteraf discussies over te voorkomen

Bestuurdersaansprakelijkheid en decharge - hoe zit het ook

Op deze pagina staan vooral Nederlandse en Engelstalige voorbeeldteksten (voorbeeldrapportages en voorbeeldbrieven). Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de geldende Standaarden. De teksten zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er is niet voor elke situatie een voorbeeld beschikbaar Notulen Jaarvergadering 2014 op donderdag 27 maart 2014. Aanwezig zijn: Bestuur: Nico Draaisma (voorzitter), Bob de Koe (penningmeester), Roelof Visser (secretaris) en Marco van de Pol (bestuurslid) Notulen 2 de Bostuin is er heel veel geld gefinancierd door derden. Voor ons als afdeling was het bijna budgetneutraal. Jan Wachtmeester en Christien Crevels hebben de kascontrole gedaan. Alles was naar tevredenheid. Jan heeft nog wat tips meegegeven voor de nieuwe penningmeester. De ALV verleent decharge aan de penningmeester Het verlenen van decharge Het verlenen van decharge aan bestuurders en/of commissarissen van een rechtspersoon houdt in dat zij persoonlijk worden vrijgesteld van aansprakelijkheid jegens de vennootschap ten aanzien van het door hen gevoerde beleid Notulen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden werd op donderdag 28 maart 2019 Vereniging van Eigenaren Johan van Oldenbarneveltlaan 21H-33H te Den Haag geconstateerd en zij stellen voor decharge te verlenen aan de bestuurder over het gevoerde beleid in 2018

Notulen: Woensdag 26 april 2017 - Brussel: 19. Décharge 2015 (debat) CRE: Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen Geen decharge verlenen is zeldzaam verschijnsel. Gaby de Groot Noelle Meijer 24 apr '19. Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail. Bewaar artikel in Mijn Nieuws. Download als PDF Krant weergave. Registreer nu en lees Verslag van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Himrik, gehouden op woensdag 20 november 2013 in de Bining te Hemrik. Opening: Om 20.00 uur opent voorzitter Binne Visser de vergadering en heet het aantal van 36 aanwezigen van harte welkom Notulen Samenvatting notulen rvt-vergadering 31 maart 2017 Datum Classificatie Blad Contact T 026 352 55 00 support@sidn.nl www.sidn.nl Bezoekadres Meander 501 6825 MD Arnhem Postadres De vergadering verleent decharge aan de bestuurder van SIDN over het jaar 2016 No category Notulen - vveheuvelhof.n

Voorbeeld notulen AV

Notulen van 17 maart 2018 Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en voor akkoord getekend. wanneer de vergadering de penningmeester decharge verleend en de accountant niet akkoord zou gaan met de cijfers Notulen Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Gorssel 12 september 2019 Expand Een ieder wordt welkom geheten door Otto van Harmelen; hij neemt kort de agenda door. Na goedkeuring van het verslag van de ALV, dd. 5 september 2018, stelt Wouter Swam zich voor; hij is de opvolger van Liesbeth van Rijn en is samen met Appie Baas als ideeënmakelaar de schakel tussen bewoner en Gemeente No category Notulen Notulen jaarvergadering 7 december 2020. Aanwezigen: Bestuur 4x Richard Walstra Gijs Hoedjes Thomas Bakker Nico Eeken Piet Koning Barend-Jan Bankras Theo Neefjes Johan Ursem John Rood Jari Knijn Gino Schaut Fred Huurdeman Peter Schipper Afmelding: Cor Wester Leo Vlaar Kees Koeman Pe Leek Kenny van der End Handbalbestuur 1

Notulen ALV 2007

HET VERLENEN VAN DECHARGE AAN HET BESTUUR - The Law Facto

NOTULEN. van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, gehouden op donderdag 5april 2 018, Decharge van de leden van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2017 (stemming) Notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering d.d. 09.09.2020 - vastgesteld Pag. 2 van 4 • De Ledenraad bestaat uit 29 leden waarvan 12 leden vandaag afwezig zijn (10 leden mét en 2 leden zonder kennisgeving). Van de mogelijkheid om vóórafgaand aan de vergadering een stem uit te brengen hebben 7 leden gebruik gemaakt Notulen AVA Morefield Group N.V. 9 juli 2020 Agendapunt 1. Opening en mededelingen De voorzitter (de heer Lagerveld) opent de vergadering om 14.05 uur en heet de aanwezigen welkom. Indien nodig zal de heer heer Tibo Warmerdam, accountant van accon avm, worden ingebeld bij eventuele vragen van aandeelhouders In de notulen van onze VvE is in het verslag van de jaarvergadering in 2014 opgenomen dat de dechargeverlening aan het bestuur voor het gevoerde financiele beleid in 2013 is uitgesteld totdat de jaarstukken compleet zouden zijn. In het verslag van de jaarvergadering in 2015 vindt deze zelfde actie plaats maar dan over 2014. Betekent dit dat over die jaren, als daar verder niets van terug te. Dat kan niet in de statuten, want die geven immers slechts een algemene regeling. Dat moet je dus gewoon bij apart besluit doen. Volgens mij kun je dat gewoon als besluit opnemen in de notulen van een bestuursvergadering, maar het netste is natuurlijk om dat in een apart document te doen met handtekeningen er onder

Notulen AVA - Download Model Grati

Daartoe is een voorwaardelijk decharge verleend aan het bestuur. De administrateur weigert thans uitvoering te geven aan dit besluit en stelt, dat de toelichting in de notulen van de ALV afdoende zijn. Formeel gezien worden deze notulen pas volgend jaar goedgekeurd en kunnen dus geen deel uitmaken van de jaarstukken 2014 Decharge van de heer R.M. Wegman, directeur, voor het door hem gevoerde beleid over 2018 (stemming). notulen zullen op de website van Nedap worden geplaatst. Hij deelt verder mee dat de externe accountant in lijn met de Corporate Governance Code aanwezig is om eventuele vragen over de controlewerkzaamheden e

Het lijkt erop dat een bewust gegeven decharge door persoon A in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder tijdens de aandeelhoudersvergadering (vastgelegd in de notulen) voor foute bestuursdaden door dezelfde persoon A in zijn hoedanigheid van bestuurder mogelijk is. Dus ook voor een onterechte dividenduitkering Notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van AND International Publishers N.V., gehouden te Rotterdam op 12 mei 2016 Agenda 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering) 2. Mededelingen 3. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders 1 mei 2015 (ter bespreking) 4 8. Decharge oud FR studentleden en installatie nieuwe FR studentleden. ----- 9. Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter en benoeming adviserend student-lid FB. 10. Meerjarenbegroting 2011 - 2014 11. Rondvraag. 12. Sluiting. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Notulen 15 juni 2010 De notulen van 15 juni worden goedgekeurd Decharge kan uitsluitend worden verleend van zaken die ter kennis van de algemene vergadering zijn gebracht vóór het moment waarop het dechargebesluit werd genomen. Relevant in dit verband zijn bijvoorbeeld de jaarrekening, het jaarverslag en de notulen van de aandeelhoudersvergadering Goedkeuring notulen van de 11e ALV van 29 maart 2018 Er zijn geen opmerkingen. De ALV wordt gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, dit wordt akkoord bevonden. 2 7. Begroting 2019 door de penningmeester Guus loopt alle punten van de begroting door

2. Notulen FR 21 juni 2011. 3. Besluitenlijsten FB 7 juni t/m 30 augustus 2011. 4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 5. Mededelingen van het FB. Terugmelding afspraken vergadering FR 21 juni 2011. 6. Jaarverslag FR september 2010 - september 2011. 7. Rondvraag. 8. Decharge oud FR leden en installatie nieuwe FR leden De notulen waren van te voren verspreid. Naar aanleiding hiervan waren er geen vragen. Wel werd het volgende nog door de voorzitter opgemerkt: - Agendapunt 4 (Kampioensborden). Aan het bestuur wordt door de ledenvergadering decharge verleend over het jaar 2019. 9 Notulen 9 mei 2012 goedgekeurd en vastgesteld. Jaarrekening 2012 goedgekeurd en vastgesteld. Decharge bestuurder 2012. Opdracht punten MOP 2013. Opdracht herstel balustrades achterpad. Toestemming openen huidige postkasten en de aanwezige post in de nieuwe postkasten leggen. Mandaat marge 10% op totale aanneemsom onderhoud en 7% begeleidingskosten Notulen betreft Algemene Ledenvergadering datum 9 oktober 2018 aanwezig Leden, speciaal genodigden, medewerkers afwezig - notulist Miranda van der Linden 1. Opening door Wim Langelaan De voorzitter opent om 19:40 uur de Algemene Ledenvergadering en heet de leden, genodigden, oud

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Aarnin

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Bedrijfsnaam] B.V. statutair gevestigd te [plaatsnaam], gehouden op [datum] ten kantore van de vennootschap.. Aanwezig zijn: [Bedrijfsnaam] B.V., namens deze de heer/mevrouw [naam bestuurder], houdster van 100 % van het geplaatste aandelenkapitaal Decharge Aansluitend verlenen de aanwezige leden de penningmeester décharge voor Notulen ALV 6 april 2019 Pagina 5 van 5 10. Rondvraag Een van de aanwezige leden spreekt haar waardering uit voor het werk van de bestuursleden en de vrijwilligers voor en achter de schermen Notulen De Algemene Ledenvergadering verleent het Bestuur decharge (besluit). 5.5. Benoeming kascommissie 2014-2015 Voor het seizoen 2014-2015 worden in de kascommissie benoemd: Frank Verweijen en Caroline Banki met Mark Jonker Roelants als reserve. (besluit) 6. Wisselingen bestuur en installatie nieuwe bestuursleden 6.1 bijlage (bijlage d.d. augustus 2016) toegevoegd aan deze notulen, en over de inhoud zal daarom in deze notulen niet verder ingegaan worden. 2. Verslag kascommissie: De financiële administratie en jaarrekening 2014-2015 is doorgenomen door Remco Metz en hij verklaart dat deze is goedgekeurd. 3. Decharge penningmeester VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 4 DECEMBER 2010. Bovenvermelde notulen worden ongewijzigd vastgesteld. VASTSTELLING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De voorzitter verzoekt een lid van de FAC verslag te doen van de controle van bovenvermeld financieel verslag

Notulen Algemene Ledenvergadering Excelsior Maassluis 9 december 2019 Aanwezig: 34 stemgerechtigde leden 6 donateurs Afwezig Gert-Jan Bunt vraagt of iedereen akkoord is met de jaarcijfers en decharge verleent aan het bestuur: iedereen is akkoord en decharge wordt verleend. 6 Vaststellen notulen jaarvergadering 17 okt. 2008. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd, nadat dhr. P. Koster de secretaris er op gewezen heeft dat de juiste formulering van de kascommissie aangaande het verlenen van decharge aan de penningmeester moet zijn 3. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 december 2017 (ter bespreking) 4. Benoeming externe accountant 5. Jaarverslag a. Verslag Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 b. Verslag hoofdlijnen Corporate Governance c. Bespreking remuneratiebeleid 2017 d. Verslag Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017 e Het financieel verslag over 2020 en de begroting over 2021 zijn bij deze notulen gevoegd. Kascontrole-commissie: De kascontrole-commissie bestond voor 2020 uit René van der Zwan, PD2RKG en Jan Kees Colder, PA3HAC. Ze hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden en op hun voorspraak is de penningmeester decharge verleend over 2020

Aansprakelijkheid bij verenigingen en stichtinge

Notulen van een algemene vergadering van aandeelhouders waarbij een directeur wordt ontslagen en een andere benoemd. U dient zelf de namen en gegevens van de directie op te nemen. Bevat bepalingen over: - algemene bepalingen over de vergadering; - datum van aanvaarding ontslag; - decharge voor bestuur; - datum aanstelling nieuwe directie Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt vaak door een besluit van de algemene vergadering tevens décharge verleend aan het bestuur. Décharge is de ontheffing van aansprakelijkheid voor gevoerd beleid. De bestuurder die gedéchargeerd is, is jegens de vennootschap niet langer aansprakelijk voor handelingen verricht in de periode waarover de décharge zich uitstrekt. Een vraag [ 3. Notulen jaarvergadering seizoen 2018/2019; Geen opmerkingen. Worden door de ledenvergadering goedgekeurd. 4. Controle financiën 2018/2019; Door de kascommissie, bestaande uit Ron Broer en Wouter Schalkwijk, wordt decharge verleend aan het bestuur. Wederom wordt dit seizoen afgesloten met een positief resultaat Notulen Algemene Ledenvergadering Harlemlakers 14 oktober 2020 (digitaal via MS Teams) Aanwezigen bestuur: Peter Haarms (voorzitter), Francois Tabak (algemeen bestuurslid), Tobias Draak (secretaris), Jordy Laarman (penningmeester) (notulen), Michael Laarman (vicevoorzitter), Bas Broerse, Massoud Bourjouane en Brord Brugman (allen TC) Notulen Algemene Ledenvergadering 2018. Er zijn geen vragen c.q. op- of aanmerkingen. het bestuur decharge te verlenen. Ten slotte merkt Tiny Teheux op, dat je als vereniging niet te veel reserve op de bank mag hebben, waarop de penningmeester antwoordt dat dit niet zo veel uit maakt. 6

Notulen van de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Zweeloo, gehouden op woensdag 14 februari 2018. Aanvang: 20.00 uur in Hotel Café Restaurant Hegen te Wezup. Er zijn 40 leden aanwezig, inclusief de bestuursleden. Voorzitter van de vergadering is Egbert Hidding. Notulen worden gemaakt door de secretaris Dick de Kleuver decharge moet uitdrukkelijk in de notulen van de betreffende vergadering worden opgenomen. Zolang decharge niet is verleend, blijft het bestuur aansprakelijk. Een bestuurder van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid loopt minder risico dan een bestuurder van een vereniging die beperkt rechtsbevoegd is 3 Notulen vorige jaarvergadering a De aanwezige leden keuren de notulen van de jaarvergadering van 2013 goed. 4 Jaarverslag 2013 a De voorzitter neemt het verslag per pagina door. Aansluitend vraagt hij of er nog vragen zijn over het jaarverslag 2013. b De voorzitter bedankt vervolgens de secretaris voor het opstellen van de stukken

Notulen Algemene Ledenvergadering • Er is ook nog goed/leuk nieuws namelijk Fabian Roosebrand heeft 103 x 180 gegooid en Luuk Boeijink 3 x 170 finish. • Ook dit jaar zijn er weer teams uit de competitie gehaald (12 in totaal) i.v.m. het aantal behaalde strafpunten, of wie zich zelf hebben terug getrokken De definitieve notulen tijdens de jaarvergadering op 6 december 2018: Notulen. Opening door voorzitter Andre van der Vegt om 20.01; Ingekomen stukken en mededelingen; Notulen; Geen opmerkingen. Goed gekeurd, Judith wordt bedankt voor haar notulen De notulen van de openbare vergadering van 21 januari worden ongewijzigd vastgesteld. Gevraagd wordt wat er is gebeurd met de suggestie om Dorpsgeluiden voortaan ook digitaal te versturen. Johan antwoordt, dat dit besproken is met Dorpsgeluiden, maar dat het bestuur van Dorpsgeluiden de papieren uitgave koestert, vanwege de inkomsten uit advertenties

Algemene Leden Vergadering 21 juni 2017 Ottenhome

3. Notulen buitengewone vergadering van aandeelhouders 7 juli 2017 (ter bespreking) De voorzitter: Dan gaan we naar punt 3, de notulen van de buitengewone vergadering van aandeel-houders van 7 juli 2017. Die hadden eigenlijk als enige onderwerp de benoeming van Sean Fernback en ondergetekende als commissaris Deze notulen zijn ook bij de onderneming op te vragen. De aanwezige aandeelhouders hebben vervolgens drie maanden de gelegenheid om commentaar op de notulen te geven, waarna de notulen zullen worden vastgesteld. Op de registratiedatum van deze vergadering stonden 143.342.678 aandelen NSI uit Notulen Algemene Leden Vergadering Darts Bond Midden Nederland Gehouden op 30 maart 2019 in H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanwezig bestuur: Martin Dekker voorzitter Arjan Luijendijk algemeen bestuurslid Stefan Roelfsema algemeen bestuursli

Aanmelden via e-mail voor bijwonen digitale ledenvergaderingDe Stadskoerier by BrugMedia B

om decharge van het bestuur notulen Algemene Ledenvergadering Pagina 6 van 8 24 april 2019 Thérèse Leeman elkaar geeft de verslaglegging een juist beeld van de financiële situatie van zowel de commissies als de gehele vereniging Notulen ALV 13 april 2019. Frans Grijzenhout vat de notulen kort samen. Er zijn geen wijzigingen en/of verdere opmerkingen. De notulen zijn bij deze goedgekeurd. Decharge bestuur voor beleid 2018. Bart Nieuwenhuis: zoals op de vorige ALV was afgesproken, zou er nog naar de cijfers 2018 worden gekeken vanwege de zorgen hoe de cijfers in elkaar. Notulen vaststellen en goedkeuren jaarrekening van Stichting Wetenschapsfonds MST, statutair gevestigd te Enschede, gehouden op 3 juli 2020. Opening Opening door de voorzitter van de stichting, de heer J. den Boon. Benoeming secretaris De voorzitter vraagt mevrouw M.G.J. Brusse-Keizer op te treden als notulist van de vergadering

Nieuwsflits 13 juli 2020 - Eindhoven Atletiek

Notulen Cooperatieve Flatexploitatievereniging Parkflat Baden Powell U.A., gevestigd te Amsterdam (052) Decharge bestuur over jaar 2016 De vergadering bepaald of zij het bestuur decharge verleend van haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het boekjaar 2016 Notulen vaststelling jaarrekening 2014 en decharge . Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten Postbus 4255 4900 CG - Oosterhout Tel. 0162-452815 Bankrek: NL04 RABO 0140 9334 17 - BTW: 8026.91.031.B.01 www.speelgoedmuseum.nl - info@speelgoedmuseum.nl BALANS PER 31 DECEMBER 2014 31-12-2014 31-12. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 31 OKTOBER 2015. Kiesman Jacobs geeft aan dat bij eerdere notulen punten op de actielijst gezet werden. Het financieel verslag wordt vastgesteld en aan het bestuur wordt decharge verleend. Situatie trainingsduiven blijft voor 2016 ongewijzigd

Notulen betreft Algemene Ledenvergadering datum 3 oktober 2017 aanwezig Leden, speciaal genodigden, leden van de Ondernemingsraad en medewerkers afwezig - notulist Irene Verwater Actie/besluit 1. Opening door Wim Langelaan De voorzitter opent om 19:40 uur de Algemene Ledenvergadering en heet de leden, ge 20200107 Notulen Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth 7 januari 2020. 2019: Decharge kascontrole 2018. Onder deze link vindt u het jaarverslag 2017. 2017: Notulen 11 december 2017. Notulen 14 november 2017. Notulen 23 oktober 2017. Notulen 19 september 2017 CONCEPT NOTULEN ALV 5 JUNI 2019 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, aangevangen op woensdag 5 juni 2019 in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Aanwezig zijn het bestuur - met Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) als voorzitter, tevens voorzitter van de vergadering - en de algemene directie van de Vereniging, alsmede, blijkens d

Dorpsraad Sint Pancras / Notulen ALV 13-05-2019 Blad 1 van 2 Notulen Algemene Ledenvergadering 13 mei 2019 Aanwezige bestuursleden: Erik Kroese, Willem Balder, De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het voorstel over en dechargeert het bestuur. 7 Notulen ALV/13 nov 2013/JHH/3-1-2014 - Momenteel niet bekend welke vrijwilligers dat worden, volgt tijdens bestuursvergadering. 13. Arbitragecommissie: Huidige arbitragecommissie blijft gehandhaafd. 14. Decharge Bestuur: Decharge algemeen bestuur: Vergadering gaat akkoord. 15. Rondvraag: Geen vragen. 16. Sluiting

Notulen Notulen van de ledenbijeenkomst van de Filatelistenvereniging West-Friesland op woensdag 3 april 2019 in Onder de Acacia's, Acaciaplein 400 te Schagen. 1. Opening De voorzitter opent deze Algemene Ledenvergadering met een woord van welkom op deze rustige avond voor 25 leden 3. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 december 2017 (ter bespreking) 4. Benoeming externe accountant 5. Jaarverslag a. Verslag Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 b. Verslag hoofdlijnen Corporate Governance c. Bespreking remuneratiebeleid 2017 d. Verslag Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017 e Notulen Bondsraad 27 juni 2020 Aanwezig: Bondsbestuur : Dhr. P. Sprenger (voorzitter), dhr. G. Hulshof, dhr. A. Verveld, dhr. H positieve decharge. 4 5d. Decharge Bondsbestuur De Bondsraad verleent decharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde (financiële).

Notulen . Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018 . AVA IEX GROUP N.V. 15 juni 2018 . IEX Group N.V.: De heer P.P.F. de Vries Voorzitter, De voorzitter vraagt de vergadering om decharge te verlenen aan het niet uitvoerend Bestuur. De voorzitter constateert dat de decharge unaniem is verleend Notulen VvE Argentinië parkeergarage Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 1 mei 2017, aanvang 21:00 uur. Totaal aantal stemmen: 359; aantal stemmen vertegenwoordigd: 331 (92,2 procent) Aanwezig Altera Vastgoed N.V. p/a Verwey Vastgoed De heer J.G. Bos De heer A. Bossink en/of Mevrouw E.R. van Kesteren B&S Vastgoed XVIII C.V De notulen zijn in te zien op https://www.vbmm.nl ; wij kunnen u deze ook op aanvraag toesturen. 5 Verklaring Bijzondere Commissie d.d. 28 juni 2019, in te zien via de ALV aankondiging op https://www.vbmm.nl 6 Voorstel nieuwe bestuursleden 7 Benoeming nieuwe bestuur en verlenen decharge van het voormalige bestuur (de financiële decharge ove

Decharge Aan Het Bestuur Van De Vereniging Van Eigenaren

Notulen Algemene Leden vergadering, Vv Jonge Kracht 29 november 2019 Locatie: clubhuis de Stede. Afwezig vanuit bestuur met kennisgeving, Hans van Gellecum 1. Opening door de voorzitter, Lamber Notulen Algemene ledenvergadering 2 oktober 2017: De notulen van de vorige ALV worden akkoord bevonden. Bestuursmutaties: De voorzitter geeft aan dat het een hectisch jaar was. Nu wel weer rust. Nu gaan voor kwaliteit en plezier. Dit jaar willen we inkomsten vergroten, en uitgaven verlagen. We zijn de samenwerking aangaan met gemeente Notulen Algemene LedenVergadering (ALV) NCCS zaterdag 15 maart 2014 Hotel Don Pablo -Torremolinos Eerste vergadering 1. Opening De voorzitter (Kees van Riel) opent om 10.30 uur de eerste vergadering en heet iedereen van harte welkom. Omdat er niet voldoende leden aanwezig zijn kunnen in de vergadering gee

Goedkeuring notulen vergadering 4 september 2003- De naam Leeman moet veranderd worden in Lehman de Lehnsfeld- t.a.v. het verslag van de kaskommissie moet er vermeld worden: Er wordt decharge verleend aan het bestuur en de penningmeester wordt bedankt voor. Verder waren er geen op- of aanmerkingen. Notulen Algemene ledenvergadering NCCS zaterdag 16 maart 2013 Confortel Hotel Fuengirola Eerste vergadering 1. Opening De voorzitter (Kees van Riel) opent om 10.30 uur de eerste vergadering en heet iedereen van harte welkom. Omdat er niet voldoende leden aanwezig zijn kunnen in de vergadering gee Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2019 Aanwezig: een tachtigtal leden en de bestuursleden Ton Boland, Joop Chevalking, Tim van der Grijn Santen, Hans de Hartog, Ina Heijting, Decharge bestuur over het gevoerde beleid 2018 Wordt door de vergadering verleend. 9 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Jaarcijfers 2018 Verslag kascommissie De kascommissie, bestaande uit mevrouw Brouwers en mevrouw Creemers, heeft de kascontrole digitaal uitgevoerd. Naar aanleiding van de kascontrole is een aantal vragen gesteld. Bespreken en vaststellen jaarstukken 2018 en decharge bestuu

Flex-weetje 16: vaststellen jaarrekening en kwijting/décharg

Notulen van de jaarvergadering 2016. Geplaatst op 1 januari 2017 31 augustus 2020 door Liduin Badoux-Grootscholten. 1. Opening. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2015

Bedrijvenvereniging WEST: Algemene Ledenvergadering op 11Verslag Algemene Leden Vergadering 19 april ’18Projecten bij TB by Marcel Seijner
 • Diamant zuiverheid en kleur.
 • Cijferen 6de leerjaar oefenblaadjes.
 • Seizoensartikelen Action.
 • Animal Planet Speelgoed.
 • Youtube cold maroon 5.
 • Nieuws app iPhone.
 • Lizard types.
 • Deutsches Konsulat Amsterdam Reisepass.
 • Emotioneel beschadigde vrouwen.
 • Staples Almere vacatures.
 • Vertel een mop.
 • Riet snoeien in juni.
 • Detail luchtfoto.
 • Rainbow Six Siege Esports.
 • Staal wiki.
 • Er Seizoen 10.
 • Flower names with S.
 • Queen Mary hotel.
 • Is Ritalin schadelijk.
 • Theo francken federaal.
 • Cava pimpen.
 • Beste Instagram moment.
 • Tattoo Mike Kortrijk.
 • Basiciteit halogenen.
 • Strik mallen.
 • K3 liedjes nieuw.
 • Huilen opwekken.
 • Problems thesaurus.
 • Isolatiemateriaal Groningen.
 • Hoeveel goals heeft Messi gemaakt dit seizoen.
 • Narita Airport.
 • Vaillant ketel vloerverwarming.
 • Jordan Peterson 12 Rules.
 • Cystinurie erfelijkheid.
 • Schrikkeljaar 1976.
 • Marvins Room Lyrics.
 • Presentatrices Nieuwe Maan.
 • Koninklijke Marechaussee Schiphol.
 • Franse liefdesbrief.
 • Balletpakje Scapino.
 • MP3 volume verhogen.