Home

Wetgeving zwangerschap

wetten.nl - Regeling - Wet afbreking zwangerschap ..

De arts die een behandeling, gericht op het afbreken van zwangerschap, verricht in een kliniek, tenzij het betreft een kliniek ten aanzien waarvan aan artikel 6, tweede lid, is voldaan terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat de zwangerschap langer dan dertien weken heeft geduurd, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie Dan heeft u recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. In de periode voor de bevalling krijgt u zwangerschapsverlof. Na de bevalling krijgt u bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren in totaal minstens 16 weken. Laatst gecontroleerd op 26 januari 2021 Zwangerschap en geboorte. Vraag en antwoord. Bij wie kan ik terecht met vragen over de gezondheid en opvoeding van mijn kind? Wat is in-vitrofertilisatie (ivf)? Meer vragen en antwoorden; Uitgelicht. Tips om zwangeren te helpen stoppen met roken. Nieuws Abonneren op nieuws over dit onderwerp De werkgever moet er volgens de wet voor zorgen dat de werknemer en werkneemster in alle fasen van de zwangerschap veilig en gezond kunnen werken. Dit betekent specifiek het volgende: Er mag geen risico zijn voor aantasting vruchtbaarheid man en vrouw. De zwangerschap mag geen risico lopen

De meeste vrouwen zijn al minstens 2 weken zwanger voordat als ze ontdekken dat ze in verwachting zijn. Neem daarom op tijd beschermende maatregelen. Het liefst voor de zwangerschap. Fase 2: zwanger (tijdens de zwangerschap) In de eerste 3 maanden van de zwangerschap is een ongeboren kind erg kwetsbaar Zowel voor als tijdens de zwangerschap, maar ook na de bevalling kan uw werk invloed hebben op de zwangerschap of de gezondheid van uw kind. Werkgevers moeten volgens de wet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor deze werknemers. De invloed van werk op zwangerschap gaat verder dan de 9 maanden zelf Sinds 1984 is de Wet Afbreking Zwangerschap van kracht. In deze wet staat hoe de abortushulpverlening in Nederland is geregeld. Een zwangere vrouw kan ervoor kiezen om haar zwangerschap af te breken.Enkele belangrijke voorwaarden voor het afbreken van een zwangerschap die in de wet worden genoemd zijn Artikel 4:5 Arbeid en zwangerschap De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. De werkgever voldoet, met inachtneming van het tweede tot en met vijfde lid, aan de voor hem uit de eerste volzin voortvloeiende verplichting binnen een redelijke termijn nadat een verzoek daartoe door de zwangere werknemer is gedaan

Je baby in bad doen | Baby verzorgen | WIJ

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aanvragen Wetten

 1. Zo'n verzoek kun je al tijdens je zwangerschap indienen. Als de kinderrechter toestemt, krijg je alsnog het ouderlijk gezag over je kind. Als je jonger dan 16 jaar bent en een kind krijgt, wordt er een voogd voor je benoemd. De voogdij eindigt als jij meerderjarig wordt óf als je op je 16 e of 17 e door de kinderrechter meerderjarig wordt.
 2. In artikel 7: 670 lid 2 van het BW is het volgende bepaald: De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster niet opzeggen gedurende de zwangerschap. De werkgever kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van een arts of van een verloskundige verlangen
 3. Sla de regeling op Besluit afbreking zwangerschap. Besluit van 17 mei 1984, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet afbreking zwangerschap. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn,.
 4. In het algemeen hebben werknemers recht op 15 weken zwangerschapsverlof (6 weken voor en 9 weken na de geboorte). Een week prenataal en 9 weken postnataal verlof zijn verplicht
 5. Tijdens dit verlof en na de bevalling ontvangt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Voor de bevalling krijgt u zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling krijgt u bevallingsverlof en een bevallingsuitkering

Als uw werknemer ziek is tijdens of na haar zwangerschap, gelden verschillende regels. Dit heeft te maken met: de oorzaak van haar ziekte: wel of niet veroorzaakt door zwangerschap of bevalling; het moment dat uw werknemer ziek wordt: voor, tijdens of na haar zwangerschapsverlof. U betaalt tijdens haar ziekte haar loon door Wetgeving. De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) biedt ruime bescherming aan vrouwen om niet vanwege zwangerschap of moederschap (of kinderwens) te worden benadeeld bij het (zoeken naar) werk Wetgeving terugkeer na verlof rond zwangerschap Een vrouw die terugkeert van zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft het recht om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naar haar baan of naar een gelijkwaardige functie terug te keren, en te profiteren van elke verbetering in de arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens haar afwezigheid aanspraak zou maken Werk & zwangerschap: dit zijn jouw rechten en plichten Bron: Unsplash Unsplash. Waarschijnlijk zit je nu heerlijk op die beroemde roze wolk en droom je voornamelijk van het kind in je buik. Toch is het ook verstandig om even na te denken over de gevolgen van deze zwangerschap. Hoe zit.

Wetgeving zwangerschap en werk. Boek 7, Titel 10: Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek / Book 7, Title 10 (Employment Contracts) of Dutch Civil Code Arbeidstijdenwet van 23 november 1995 / Working Time Act of 23 November 199 Veilig en gezond werken tijdens je zwangerschap. Tijdens de zwangerschap én in de periode dat de vrouw borstvoeding geeft moet je (extra) veilig en gezond je werk kunnen doen. Het werk mag geen negatieve invloed hebben op de zwangerschap of borstvoeding.Bijvoorbeeld werken met gevaarlijke chemische stoffen mag niet meer en er moeten voldoende rustmomenten worden ingebouwd Met een abortuswet wordt wetgeving bedoeld die gericht is op het regelen van de voorwaarden waaronder abortus is toegestaan. Sommige landen verbieden alle vormen van abortus, andere stellen voorwaarden waaronder het wel of niet is toegestaan. Die voorwaarden kunnen inhouden: Een beperking van de gevallen waarin abortus is toegestaan Tijdens zwangerschap en tot drie maanden na bevalling: handmatig tillen van gewichten zoveel mogelijk beperken. Is tillen toch nodig, dan moet het in één handeling te tillen gewicht minder zijn dan tien kilo. Vanaf de twintigste week van de zwangerschap mag niet vaker dan tien keer per dag niet meer dan vijf kilo worden getild

Onverminderd artikel 4:5 van de Arbeidstijdenwet, organiseert de werkgever de arbeid van een zwangere werknemer en een werknemer tijdens de lactatie zodanig, richt de arbeidsplaats zodanig in, past een zodanige productie- en werkmethode toe en laat zodanige arbeidsmiddelen gebruiken, dat de arbeid voor die werknemer geen gevaren met zich kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap of lactatie Je zwangerschapsverlof duurt minstens 16 weken, afhankelijk van je bevalling. Bereken op WIJ.nl de duur van je verlof aan de hand van je uitgerekende datum Dit kan uitgebreid worden tot andere periodes tijdens de zwangerschap of tot maximum 4 weken na de zwangerschapsrust. Een medisch attest is nodig. Een werkneemster kan tijdelijk overgeplaatst worden naar de dagploeg of de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan tijdelijk geschorst worden De Standaard Zwangerschap en bevalling als oorzaak van arbeidsongeschiktheid voor haar arbeid (Lisv-mededeling M 99.47 van 29 april 1999) beschrijft de werkwijze en de criteria die de verzekeringsarts moet hanteren bij de beantwoording van de vraag of de ongeschiktheid van de vrouw voor haar arbeid het gevolg is van zwangerschap of bevalling De wetgeving geeft daar een aantal concrete eisen bij, maar laat het ook vaak bij een haar zwangerschap veel stress en angst heeft ervaren. Ook kunnen kinderen in dat geval meer ADHD-symptomen vertonen. Verschil mentale belastbaarheid zwangere en niet zwangere vrou

Wetgeving rondom zwangerschap, postpartum periode en arbeid is de laatste jaren veranderd. Dit geldt zowel voor de regelgeving rondom arbeidsomstandigheden als verzuim en arbeidsongeschiktheid. Doelstelling van dit artikel is bedrijfs- en verzekeringsartsen inzicht geven in deze (veranderde) wetgeving Mode. Betalen met iDeal. Nederlandse klantenservice Dat geldt voor mannen en vrouwen. U kunt bijvoorbeeld door bepaalde werkzaamheden minder vruchtbaar worden. Als vrouwen ontdekken dat ze in verwachting zijn is de ontwikkeling van de organen van het kind al in volle gang. Neem daarom het liefst vóór de zwangerschap al beschermende maatregelen Zwangerschapsverlof. Vrouwelijke werknemers hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken/112 dagen (4 tot 6 weken voor de bevalling en 10 tot 12 weken na de geboorte). Verlof is verplicht 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en 6 weken daarna Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid Richtlijn voor verzekeringsartsen van UWV 1 mei 2014 Overige wetgeving 43 . 9 3.5.1. Burgerlijk Wetboek 43 Bijlage 3 Jurisprudentie 44 Bijlage 4 Literatuur.

o mag er vanaf de 30e week van de zwangerschap niet meer dan 5 keer per dag meer dan 5 kg getild worden 2. NVAB-Richtlijn De richtlijn-NVAB geeft de volgende limieten: Maximaal 10 kg tillen gedurende de gehele zwangerschap tot 3 maanden postpartum Vanaf de 20e week per dag niet meer dan: o 5 x 10 kg tillen o 25 keer bukke Hierbij kan gedacht worden aan de bescherming van de gezondheid van de vrouw en de geneeskundige behandeling of verzorging in verband met zwangerschap en moederschap waarbij voor een doelmatige bescherming, behandeling of verzorging onderscheid op grond van geslacht nodig is. 7 indien zij arbeidsongeschikt is als gevolg van zwangerschap of bevalling direct aansluitend op de dag waarop het recht op uitkering tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof (als bedoeld in artikel 3:7 van de Wet arbeid en zorg) (artikel 29a lid 1 ZW) is geëindigd 2 Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. Artikel 1a 1 Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van intimidatie en een verbod van seksuele intimidatie Drie weken na de laatste erythema infectiosum of bij een zwangerschap >20 weken is de werkplek weer veilig. Als bij een zwangerschap <20 weken blijkt dat er sprake is van een acute besmetting, dient verwijzing naar de gynaecoloog plaats te vinden. bron: LCI/NVA

Een werkgever is verplicht om de gezondheid van jou en je kind tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode te beschermen. In die periodes moet het werk zo worden georganiseerd dat je veilig en gezond kunt werken. Het werk mag geen negatieve invloed hebben op de zwangerschap en uiteindelijk op de borstvoeding Tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamperiode maak je extra zorgkosten. Een deel hiervan wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor sommige kosten kan het slim zijn om je voor 2021 aanvullend te verzekeren. De beste zorgverzekering als je zwanger bent Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt

wetgeving - wel over wat een werk-nemer wel en niet meer kan. Of er passend werk kan worden verricht en hoe lang het herstel naar verwachting duurt. zwangerschap of bevalling • Werknemers die ziek zijn door orgaandonatie • Werknemers met een structurele, functionele beperking wegen Uw werknemer is ziek als gevolg van haar zwangerschap of bevalling. Dan is het van belang op welk moment haar ziekte is begonnen. Dat bepaalt welke uitkering zij krijgt en wat u en uw werknemer moeten doen. Er zijn 5 periodes mogelijk waarin uw zwangere werknemer ziek wordt Als u ontslagen wordt door uw zwangerschap, kun u dit probleem voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. U moet dan uitleggen dat uw werkgever u anders behandelt door uw zwangerschap. Er wordt dan meestal geluisterd naar het oordeel van het College. Maar dit is niet verplicht. Kantonrechte Arbeidsomstandigheden en -tijden Gedurende de zwangerschap en zes maanden na de bevalling (art 4:7 ATW) moet er extra rekening gehouden worden met een zwangere medewerkster: Zij hoeft in beginsel niet te werken tussen 0.00 uur en 6.00 uur (art 4:5-5 ATW), zij mag regelmatige arbeidstijden verlangen (art 4:5-3 ATW) en zij hoeft niet over te [

Je zwangerschaps- en bevallingsverlof duren samen minstens 16 weken, afhankelijk van het moment waarop je bevalt. Deze 16 weken kun je naar eigen behoefte laten ingaan vanaf 6 weken voor je uitgerekende datum. In dat geval heb je nog minstens 10 weken verlof over na de geboorte Ben je nu zwanger dan wordt het aangeraden om de vaccinatie uit te stellen tot na je zwangerschap. Ben je nog niet zwanger maar heb je een kinderwens, dan kan je wel gewoon worden ingeënt. Het kan voorkomen dat vanwege gezondheidsredenen de voordelen van vaccineren tegen corona tijdens je zwangerschap zwaarder wegen dan de (theoretische) nadelen

Zwangerschap en geboorte Rijksoverheid

Wetgeving rondom foetussen. Voor de wet wordt een foetus (officieel) pas als kind erkend vanaf week 24 van de zwangerschap. Hoe zit dat precies: *Tot 16 weken zwangerschap is er wettelijk gezien geen sprake van levensvatbaarheid. Daarom 'bestaat' je kindje voor die tijd niet voor de wet In principe wel! Over het algemeen kun je in Nederland geen cosmetica kopen die absoluut niet mag tijdens de zwangerschap. Mocht een product schadelijk zijn dan staat dat expliciet vermeld op de verpakking. Voor cosmetica geldt namelijk een strenge wetgeving, alles moet ook veilig zijn voor zwangere vrouwen Zorgverzekeringswet (Zvw) De zorgverzekeringswet (Zwv) gaat over alle medische zorg die nodig is voor jouw kind. Denk aan verpleging en revalidatie, en hulpmiddelen die daarbij nodig zijn als een verstelbaar bed of een speciaal matras. Maar ook ondersteuning bij het omgaan met slechthorendheid, slechtziendheid of spraak valt onder de Zvw Welke vissoorten mag je wel en niet eten tijdens je zwangerschap? Regelmatig vis eten tijdens je zwangerschap is heel gezond, maar er zijn vissoorten die zware metalen bevatten. Eet daarom geen roofvissen en eet maximaal twee keer per week vette vis, waarbij je varieert met vissoorten De zwangerschap uitdragen en je kind (voor kortere of langere tijd) onderbrengen in een pleeggezin. De zwangerschap laten beëindigen: een abortus; Je besluit de baby te houden. Als je besluit om je kind te houden, betekent dit niet altijd dat je de opvoeding helemaal zelf mag regelen

Verplichtingen werkgever Kinderwens, zwanger

Wetgeving rondom wat wel en niet mag bij afbreking van een zwangerschap is zowel in de politieke arena als op straat een euthanasie, de maakbaarheid van de samenleving of bevolkingsonderzoeken. abortus te beschermen of verruimen. Wereldwijd is abortus een juridisch, maar vooral moreel discussiepunt In Nederland is er nog geen speciale wetgeving op het gebied van draagmoederschap voor wat betreft de weg naar het juridisch ouderschap. Er komt wel nieuwe wetgeving aan, waarmee het juridisch ouderschap voor de wensouders beter geregeld kan worden, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan Bij een bevalling voor de 24e week wordt een kind niet levensvatbaar geacht. Je hebt daarom geen recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wél kun je aanspraak maken op een ziektewetuitkering als je ziek bent als gevolg van de zwangerschap of (vroeg)geboorte

Je werkgever is dus niet verplicht om jou een gewaarborgd loon te betalen. Wanneer je ziek wordt in de periode voor de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, moet de werkgever je wel een gewaarborgd loon betalen. Om deze uitkering te ontvangen, moet je als zwangere werkneemster een medisch attest met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum. Bij naar schatting 50 tot 85% van de zwangere vrouwen gaat de eerste helft van de zwangerschap gepaard met misselijkheid en braken (emesis gravidarum).1-3 Deze klachten kunnen in de meeste gevallen als een fysiologisch verschijnsel worden beschouwd. De symptomen beginnen dan vaak bij een zwangerschapsduur van vier tot acht weken en duren gewoonlijk tot ongeveer de zestiende week van de. Ziek door zwangerschap. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan de arbodienst. Verzuim door zwangerschalachten geeft u door als een normale verzuimmelding. Loopt het arbeidsverzuim door tot aan het verlof, dan geeft u de ingangsdatum van het verlof door aan de arbodienst

Kinderwens, zwanger, borstvoeding en werk Arboportaa

 1. Tijdens de zwangerschap wordt de hoeveelheid bloed in het lichaam een stuk groter. Dit moet allemaal extra rondgepompt worden. Daarnaast verandert de hormoonspiegel en kunnen de bloedvatwanden verslappen. Ook de kans op trombose tijdens de zwangerschap is groter. Tenslotte kan ook een groeiende baarmoeder de terugstroom van bloed uit de benen naar het hart in [
 2. Na 9 maanden wachten is het eindelijk zover: de zwangerschap loopt ten einde en de bevalling komt in zicht. De meeste bevallingen verlopen normaal, maar soms kunnen zich ook bij de moeder complicaties voordoen. Bij bepaalde aandoeningen kunnen de risico's al van tevoren ingeschat worden, andere complicaties doen zich onverwacht voor
 3. Voor vrouwen (zwangerschap) Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. Bij twijfel moet het onderzoek plaatsvinden binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie zodat u zeker weet dat u niet zwanger bent. Bespreek dit met uw behandelend arts en verander zo nodig uw afspraak. Bloedverdunner

Volgens de huidige wetgeving is dat laatste niet geoorloofd. Hierdoor komt het bijvoorbeeld voor dat bij eenzelfde moeder, verstandelijk beperkt en verslaafd, drie kinderen uit huis worden geplaatst en zij in verwachting is van haar vierde kind, zonder dat een hulpverlener erin slaagde een nieuwe zwangerschap te voorkomen Een verdoving tijdens je zwangerschap kun je beter vermijden, als het niet noodzakelijk is. Vaak kunnen lokale verdovingen niet heel veel kwaad, maar het is altijd beter om het te voorkomen. De verdovende stoffen kunnen via je bloedbaan en de placenta namelijk terechtkomen bij je baby. Bij een algehele narcose is de kans daarop het grootst ten aannemen bij de zwangerschap of het moederschap van een werkneemster. De doelstelling van deze publicatie is te informeren over de wetgeving en de stappen die moeten gevolgd worden. Ze biedt ook een aantal niet-moraliserende adviezen om te sensibiliseren, misverstanden te vermijden, spanningen te ver Je moet je zwangerschap laten afbreken vóór de twaalfde week na de bevruchting. Na deze termijn kan je je zwangerschap slechts laten afbreken indien de voortzetting van de zwangerschap je gezondheid ernstig in gevaar brengt of indien het kind dat geboren zal worden, lijdt aan een ernstige ongeneeslijke ziekte Het kind erkennen kan tijdens en na de zwangerschap. De geboortemoeder moet hier toestemming voor geven. Het kind adopteren kan na de geboorte door een (verkorte) partner-adoptie. Een partner-adoptie-procedure duurt langer dan een kind erkennen en is duurder, maar biedt wel de garantie dat het juridisch ouderschap ook internationaal erkend wordt

Wanneer bel je de verloskundige? | De bevalling | WIJ

In 2002 is in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde gepubliceerd over de wetgeving rondom het werken tijdens de zwangerschap en de postpartumperiode.1 Sindsdien is er een aantal essentiële wijzigingen doorgevoerd in deze wetgeving Nieuwe wetgeving. Vanaf 13 december 2014 is de nieuwe Europese verordening 'Voedselinformatie aan consumenten' van kracht. Het volgende moet vanaf dan verplicht op het etiket staan: Op het etiket van dranken met meer dan 150 milligram cafeïne per liter, moet het cafeïnegehalte in mg/100 ml staan. Net als de melding 'Hoog cafeïnegehalte In de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap (2018) heeft het alcoholgebruik tijdens de zwangerschap betrekking op vrouwen die wisten dat zij zwanger waren. De cijfers laten zien dat een klein gedeelte van alle vrouwen tijdens de zwangerschap alcohol dronk (4,2%) nadat zij zich bewust waren van de zwangerschap [1] De Nationale wetgeving schrijft dokters voor om abortus aan te raden wanneer de baby een ernstige erfelijke ziekte of een ernstige misvorming heeft of de zwangerschap en/ of de gezondheid van de moeder in gevaar brengt. De Nationale wetgeving zorgt ook voor stimulansen voor abortussen

Wet- en regelgeving - Abortus Fio

 1. Zwangerschap Kennisgeving van de zwangerschap Breng je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van je zwangerschap met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Vanaf dat ogenblik treedt het 'statuut van beschermde persoon' in werking. Je werkgever mag je niet ontslaan - tenzij om ernstige redenen - vanaf het ogenbli
 2. Bij zwangerschap van een tweeling of een meerling kan sinds 1 april 2016 het zwangerschapsverlof eerder ingaan. Zie de website van het UWV . Voor professionals heeft het RIVM een toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk ontwikkeld met allerlei informatie rond het thema 'zwanger worden' en voorlichtingsmateriaal om mensen met een kinderwens beter voor te lichten
 3. atie door daarmee onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Van Duyneveldt-Franken: 'Hoe mooi de wetgeving ook klinkt:.
 4. • tijdens de zwangerschap mag je geen overuren presteren • de zwangere mag niet verplicht worden om nachtarbeid te verrichten gedurende 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en/of wanneer uit een geneeskundig attest blijkt dat de noodzaak van dit verbod wordt aangetoond in functie van eigen gezondheid of die van het kind; kan tot 4 weken na de bevalling
 5. Deze pil biedt een veilige en goedgekeurde methode voor een vroege zwangerschapsafbreking en is geregistreerd tot negen weken. Veel vrouwen die hulp nodig hebben met het besluit over het afbreken van zwangerschap wenden zich in eerste instantie tot de huisarts; de afgelopen jaren was dit een stabiel percentage van ongeveer 57 procent
 6. Openbare zwangerschap toch verboden Minister van Justitie Ard van der Steur zet het strafrechtelijk verbieden van openbare zwangerschap toch door. Als de wetgeving goedgekeurd wordt door de Eerste Kamer, maken hoogzwangere vrouwen die zich in het openbaar begeven vanaf 1 januari kans op een flinke boete

In het onderwijs kan je tijdens je zwangerschap blootgesteld zijn aan risico's zoals agressief gedrag van jongeren of lasten tillen. Die vallen onder de regeling moederschapsbescherming Ja, cosmetica kunt u tijdens de zwangerschap gerust blijven gebruiken. Cosmeticaproducten zijn gereguleerd door strikte wetgeving, die de fabrikant onder meer tot een veiligheidsbeoordeling van het product verplicht. Bij deze beoordeling wordt met vele verschillende situaties en omstandigheden rekening gehouden, ook met zwangerschap Als je ongewenst zwanger bent, dan kun je de zwangerschap laten beëindigen. Welke manier hiervoor de beste is, hangt af van hoe lang je al zwanger bent. Lees hier meer over de procedure, de methodes en de verwerking. Ook vind je een overzicht van abortusklinieken in Nederland Bij deze tweede wetsevaluatie van de Wet afbreking zwangerschap is de centrale vraag hoe de wet functioneert in de praktijk, of deze voldoende toekomstbestendig is en of er knelpunten in de wetgeving zijn en welke onvoorziene neveneffecten er bestaan. De evaluatie richt zich op de periode vanaf 2005, dus op de periode na de vorige evaluatie De wetgeving, die op 1 januari 2012 is ingegaan, zorgt er voor dat werknemers die langdurig ziek zijn recht houden op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Deze wijziging is noodzakelijk geworden door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

In landen met beperkte legalisering van abortus staat de wet doorgaans uitzonderingen toe op de wetgeving die abortus criminaliseert. Zoals wanneer zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest, in gevallen van ernstige en fatale gebreken van de foetus, of wanneer er een risico is voor het leven of de gezondheid van de zwangere persoon Misschien ben je er al tijdens je zwangerschap zeker van dat je borstvoeding gaat geven en kun je al voor je verlof aankaarten dat je wilt gaan kolven op je werk of je kindje wilt voeden bij de opvang. Of misschien laat je je kindje zelfs wel langs brengen op je werk. Zo kun je, in het ideale geval, met een gerust hart met verlof gaan

Het RIVM heeft een informatieblad gepubliceerd over trillingen tijdens de zwangerschap. Trillingen zijn riskant voor een zwangerschap. Voor zwangeren wordt in de wetgeving een maximale waarde voor lichaamstrillingen gegeven van 0,25 m/s² Wetgeving. Abortus is niet in alle landen in dezelfde mate toegestaan. Er zijn verschillende redenen voor een abortus: om het leven van de vrouw te redden, voor de fysieke gezondheid van de vrouw, voor de mentale gezondheid van de vrouw, in geval van verkrachting of incest, wanneer er gebreken zijn aan de foetus, en om economische of sociale redenen Om ervoor te zorgen dat iedere vrouw een weloverwogen keuze kan maken, regelt dit wetsvoorstel dat zij direct bij het eerste contact dat zij met een arts heeft over haar voornemen om een ongewenste zwangerschap af te breken, op een duidelijke wijze mondelinge en schriftelijke informatie krijgt over alle alternatieven die zij heeft voor het afbreken van de zwangerschap Sociale wetgeving rond zwangerschap en geboorte Naast medische vragen rijzen er tijdens de zwangerschap ook vragen over zaken zoals rechten en plichten van de zwangere werkneemster, de wettelijke regeling van het moederschapsverlof, de aanvraag van kraamgeld en kinderbijslag, de aangifte van je kindje

Wat zijn de regels met betrekking tot werktijden bij

Op basis van de onderzoeksgegevens kan worden gesteld dat de wetgeving inzake afbreking van zwangerschap in het algemeen goed wordt nageleefd. Ook ten aanzien van het toezicht op de nale-ving wordt geconcludeerd dat dit naar behoren plaatsvindt. Met betrekking tot de twee doelstellingen van de wet (rechtsbescherming van ongeboren menselij Bij een zwangerschap en geboorte komen flink wat praktische zaken kijken. Als geheugensteuntje voor (toekomstige) ouders staan hier een aantal noodzakelijke aandachtspunten en vrijblijvende tips maand per maand op een rijtje. Je kan je hierdoor laten inspireren. Checklist 'Mijn 9 maanden' Checklist 'Na de geboorte Onderdeel van thema: Werk, zwangerschap en borstvoeding. Beschrijving; Wetgeving; Tips & links; Inhou Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts heeft geraadpleegd (Art. 3 lid 1). Dat wil zeggen dat een vrouw verplicht vijf dagen bedenktijd heeft. De beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen en mag alleen uitgevoerd worden als de noodsituatie van de vrouw de abortus onontkoombaar maakt (Art. 5 lid 1) Wetgeving Bevoegdheid van het FAGG Rol van de bevoegde instantie Wetgeving Drie belangrijke Europese richtlijnen hebben betrekking op de verschillende types van medische hulpmiddelen. Deze richtlijnen werden omgezet in Belgisch recht

Tienermoeder: hoe zit dat juridisch? Ouders van N

Samenvatting. In 2002 is in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde gepubliceerd over de wetgeving rondom het werken tijdens de zwangerschap en de postpartumperiode. 1 Sindsdien is er een aantal essentiële wijzigingen doorgevoerd in deze wetgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wetgeving rondom arbeidsomstandigheden, borstvoeding en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hoe gebeurt een abortus? In België kan een abortus op 2 manieren: via een zuigcurettage of met de abortuspil. Abortuspil. Tot en met de zevende week van de zwangerschap, kan je je zwangerschap afbreken door de abortuspil in te nemen. De abortuspil is niet één pil, maar een reeks pillen die je over 2 tot 3 dagen verspreid moet innemen.. Zuigcurettag

Zwangerschap, de rechten en plichten New

Mag ik alcoholvrij bier (0 tot 0,1%) drinken tijdens mijn zwangerschap? In de meeste alcoholvrije biertjes zit 0% alcohol, dat is prima om te drinken als je zwanger bent. Maar in sommige alcoholvrije biertjes zit nog een heel klein beetje alcohol (0,1%) Word je in de periode vanaf het ogenblik dat je werkgever weet heeft van je zwangerschap tot 1 maand na het einde van je bevallingsrust ontslagen zonder geldig motief, Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer De wet zegt dat een vrouw die in verband met haar zwangerschap de vaste wil heeft om een abortus te hebben ook een zwangerschapsafbreking kan hebben. De appreciatie over de vaste wil van de zwangere vrouw, op basis waarvan de arts aanvaardt de ingreep uit te voeren, kan niet meer worden aangevochten. Zij alleen beslist Wetgeving rondom zwangerschap, postpartum periode en arbeid is de laatste jaren veranderd. Dit geldt zowel voor de regelgeving rondom arbeidsomstandigheden als verzuim en arbeidsongeschiktheid. Doelstelling van dit artikel is bedrijfs- en verzekeringsartsen inzicht geven in deze (veranderde) wetgeving. De achtergrond van de wetgeving wordt toegelicht en enkele suggesties worden gedaan ter. Discriminatie wegens zwangerschap. Je denkt er liever niet aan, maar helaas is de kans dat het gebeurt niet denkbeeldig, namelijk dat een leuke baan aan je neus voorbij gaat vanwege je zwangerschap of dat je contract om die reden niet wordt verlengd

wetten.nl - Regeling - Besluit afbreking zwangerschap ..

 1. Symptomen zwangerschap Als je nog geen kinderen wilt, is het af te raden om onveilige seks te hebben. Dat is algemeen bekend, maar toch raken veel jongeren ongewenst zwanger
 2. Wetgeving over alcohol. De Belgische wet controleert het schenken van sterke dranken in drankgelegenheden (met vergunningen). Ook de productie van alcoholhoudende dranken wordt gereglementeerd. Beteugeling van de dronkenschap. Daarnaast is er de beteugeling van dronkenschap
 3. De kans dat haar zwangerschap ten gevolge van parvovirus B19-infectie voortijdig beëindigd wordt, is 5 maal 0,1 = 0,5%. Dus indien noch moeder noch kind symptomen heeft, gaat bij 99,5% van de niet-immune moeders de zwangerschap goed. N.B. De berekeningen zijn bedoeld als illustratie, zij pretenderen geen wetenschappelijke precisie
Belastingaftrek in verband met kinderopvang | Gezin

De abortustermijn is in de Nederlandse wetgeving gelijkgesteld aan de levensvatbaarheidsgrens. De levensvatbaarheidsgrens die nu gehandhaafd wordt in de medische beroepsstandaarden ligt bij 24 weken zwangerschap. De abortusgrens is dus gebaseerd op duidelijke, medische gronden Compensatie. Vandaag de dag ziet de arbeidsmarkt er anders uit dan in de crisisjaren van de jaren tachtig. Atv-dagen kom je nu nog steeds tegen, onder meer in branches als de bouw.Ze dienen tegenwoordig vooral als een compensatie voor de uren die werknemers wel werken maar niet uitbetaald krijgen Als een medewerker zwanger is, moet de werkgever haar informeren over de risico's van haar werk. Deze voorlichting moet plaatsvinden binnen 2 weken nadat de medewerker heeft gemeld zwanger te zijn. Ook moet de werkgever maatregelen nemen om de medewerker en haar kind te beschermen. Deze verplichtingen gelden ook als de medewerker borstvoeding geeft

Zelfstandig aankleden | Slapen & Opstaan | WIJ

Home › WETGEVING BURGERLIJK WETBOEK TITEL ARBEID. Een belangrijk deel van het arbeidsrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Boek 7A van het wetboek gaat over de arbeidsovereenkomst. Lees meer. BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST. ZWANGERSCHAP. 1 november 201 Aambeien en zwangerschap. Aambeien. Het is een onderwerp waarover niet iedereen even gemakkelijk praat. Maar het kan met name tijdens/na de zwangerschap zoveel overlast geven dat het zeer serieuze aandacht verdient. Rondom de bevalling zijn aambeien een veelvoorkomend probleem met vaak vervelende symptomen Abortus werd in 1911 verboden in Nederland. In de zedenwet werd toen het volgende opgenomen: Hij die opzettelijk eene vrouw in behandeling neemt of eene behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan worden verstoord, wordt gestraft met. Borstvoeding Als je van de arbeidsgeneesheer het werk niet mag hervatten omdat je borstvoeding geeft, val je onder de regeling werkverwijdering en ontvang je dus een uitkering van het ziekenfonds (borstvoedingsverlof). Als je daarentegen zelf beslist om thuis te blijven omwille van de borstvoeding, heb je geen recht op een tegemoetkoming van het ziekenfonds

Zwangerschap en Werk - Loonwijzer

Bescherming tegen zwangerschap. Uit de twee eerder beschreven onderzoeken blijkt uit de enquêtes onder de deelnemende vrouwen dat na 12 maanden bij respectievelijk 3 van 207 vrouwen en 1 van 175 vrouwen de Ballerine werd verwijderd vanwege zwangerschap Wetgeving rondom zwangerschap, postpartum periode en arbeid is de laatste jaren veranderd. Dit geldt zowel voor de regelgeving rondom arbeidsomstandigheden als verzuim en arbeidsongeschiktheid Reiskostenvergoeding krijgen van je werkgever is meestal normaal maar niet vanzelfsprekend. Belastingvrij kan je werkgever je voor woon-werkverkeer en dienstreizen € 0,19 per kilometer geven 2.1 Belgische wetgeving zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.2 Tot op heden zijn er nog geen uitvoeringsbesluiten voor § 2, 4 en 5 van artikel 62. Op basi Zwangerschappen controleren; Meeleven met de familie van vrouwen tijdens en na de zwangerschap; Organisatorische technieken gebruiken; Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven; Spontane bevallingen begeleiden; Advies geven over zwangerschappen; Biologische monsters van patiënten verzamelen; Collaboratieve therapeutische relaties.

AZ Zeno - ons hart voor uw zorg

Ik ben zwanger en heb een werkgever UWV Particuliere

Wetgeving. De documenten met betrekking tot wetgeving zijn als volgt gegroepeerd : Surinaamse wetten. Geldende teksten tot en met 2005; De wijzigingen van de wetten zijn verwerkt in de moederwetten tot 2005 om zo geldende teksten te produceren Niet direct door wetgeving, maar door artsen die dit al weigerden. Sindsdien is het aantal hulpverzoeken voor abortussen in het buitenland, waaronder Nederland, toegenomen 11. Zwangerschap na eiceldonatie. Zwangerschappen na eiceldonatie geven een grotere kans op complicaties dan zwangerschappen die op natuurlijke wijze zijn ontstaan en dan 'gewone' IVF-zwangerschappen. Het gaat hierbij om bloedingen in het eerste trimester, verhoogd risico op een miskraam en zwangerschapsvergiftiging (hoge bloeddruk) Verloskundig homeopaat Willeke Bosscha begeleidt vrouwen rondom zwangerschap, bevalling en kraambed met homeopathie. Willeke Bosscha biedt cursussen aan voor homeopathie tijdens de bevalling. Homeopathie is een veilige manier van behandelen in de zwangerschap. Er zijn hierbij geen risico's voor zwangere vrouwen en voor ongeboren kinderen. Er zijn geen risico's voor baby's Oma die rookte tijdens zwangerschap risico voor kleinzoon Jongens en mannen die een grootmoeder hebben die rookte toen ze in verwachting was, kunnen een slechtere longfunctie daaraan te danken hebben

Chinchilla: Organisaties | Platform VerantwoordLieke Melis uitgeroepen tot Beste Zelfzorgadviseur 2015
 • Posterior anterior.
 • Hunkemöller 2 1 gratis.
 • V1 bom ontploffing.
 • Vizsla haarverlies.
 • Lijn tattoo.
 • Jigsaw puzzels.
 • Chinees Genk.
 • Frankish religion.
 • Trekhaak Fiat Ducato monteren.
 • Alpro logo.
 • Eethuis Side.
 • E340 schadelijk.
 • Beeld en Geluid contact.
 • Kniebuigen oefening.
 • Mijmeringen.
 • Wat doet hardlopen met je figuur.
 • Brede Centrale Toegang Hoorn.
 • Manitoba flour.
 • Follow the Money.
 • Zeldzaam dubbeltje.
 • Laminaat profiel deurmat.
 • Giardia hond gaat niet over.
 • Te Gek 2020.
 • Falcon 900 prijs.
 • Migraine en benauwdheid.
 • Badge ontwerpen online.
 • Luxe vakantiepark Vogezen.
 • Badr Hari Instagram.
 • Wellness Oudenburg.
 • Georgina Verbaan moeder.
 • Zelf garam masala kruiden maken.
 • Ditta aardappel poten.
 • HAM Radio vergunning.
 • Zeer dringend onderaannemers gezocht.
 • Raspberry Pi 4 kit.
 • Snollebollekes mix.
 • IPad mini 4 jaar.
 • Thee aanslag tanden voorkomen.
 • Fred zonnebril.
 • Essence wenkbrauwpotlood review.
 • Lovely keyboard noten.