Home

Toetsing Miller

Driehoek van Miller - Talent in ontwikkelin

In het kort wordt hier de piramide van Miller besproken. Het is een hulpmiddel om de niveaus van bekwaamheid te schetsen en mijnsinziens is dit model breed inzetbaar. In de context van het medisch onderwijs maakt Miller (1990) gebruik van een piramide om de niveaus te schetsen waarop de bekwaamheid van geneeskundestudenten kan worden beschreven De beroepsbekwaamheid kan volgens Miller (1990) worden onderscheiden in vier niveaus De onderste laag van de piramide vormt het fundament voor de bovenliggende laag. Er wordt gesproken over beroepsbekwaamheden omdat de verschillende niveaus betrekking hebben op de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van een beroep (competentie) 13. Beoordeling volgens het competentiemodel van Miller In de context van het medisch onderwijs maakt Miller gebruik van een piramide om de niveaus te schetsen waarop de bekwaamheid van geneeskundestudenten kan worden beschreven. Onderliggende niveaus vormen steeds het fundament voor de bovenliggende laag. Knows (het weten: toetsbare kennis) Het onderste niveau wordt gevormd door de kennis. De piramide van Miller (1990) kan ook helpen bij het kiezen van een toetsvorm (zie figuur 3). Dit zal in elk geval de docent zijn, omdat hij/zij verantwoordelijk is voor de toetsing. Echter, tevens kan het oordeel meegenomen worden van een andere betrokken docent, een externe begeleider (stage)

Toetsing is in de eerste plaats van belang voor de aios zelf. De aios krijgt zo informatie en feedback over zijn competentieontwikkeling, zicht op lacunes en op wat goed gaat. (zie ook Piramide van Miller). Het vraagt een zorgvuldige afweging van een grote hoeveelheid veelsoortige informatie Assessments. Onder assessments versta ik de summatieve toetsing. Mijn insteek bij het ontwerpen van onderwijs is altijd dat je de summatieve toets baseert op het niveau van je doel op de voorgrond; het voor jouw hoogst haalbare bekwaamheidsniveau van de taxonomie van Miller.De doelen op de achtergrond toets je dus niet expliciet, maar wel impliciet (bewust bekwaam) want als het goed is moet de. Als je ervoor zorgt dat de toetsing meet in hoeverre de studenten alle leerdoelen behaald hebben, richten zij hun leeractiviteiten ook op het behalen van die doelen. Het onderwijs dient hen hierbij te ondersteunen. De doelen, toetsing en activiteiten dienen dus goed op elkaar te zijn afgestemd. Zie figuur 2. figuur 2 Betekenisvol toetse

De kwaliteitspiramide laat zien dat kwaliteit van toetsing een breed begrip is. De piramide biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven op toetskwaliteit de lagen onder de loep te nemen (Joosten-ten Brinke, 2011; Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012). De toetscyclus met bijbehorende producte RTTI is een taal over leren, om leerdoelen expliciet te maken en leerlingen gerichte feedback te geven. Het RTTI-systeem gaat uit van vier verschillende cognitieve niveaus niveaus nodig. Bij toetsing kun je dat principe gebruiken: een hoger niveau veronderstelt kennis op een lager niveau. Wanneer men deze taxonomieën in relatie wil brengen tot toetsvormen, dan ziet dat er in tabelvorm als volgt uit. In tabel 1 zijn de doelstellingniveaus van Miller en Bloom omschreven, is de meest passende toetsvorm benoemd, en zij Met andere woorden: de toetsing moet meer authentiek worden. Er zijn twee belangrijke redenen voor authentiek toetsen: construct validi- teit en consequentiële validiteit. Construct validiteit heeft te maken met de vraag of een toets meet wat deze bedoelt te meten. Miller (1990) beargumenteert dat wanneer een toets is bedoeld om beroepscompe De toetsing betreft met name de niveau's 3 en 4 van Miller. Dit document bevat een aantal formulieren die hieraan ondersteunend kunnen zijn. Transferopdrachten Als hulpmiddel om zo integraal mogelijk te kunnen toetsen op leertaak niveau hebben we zogenaamde transferopdrachten ontwikkeld. Deze zijn zowel ontwikkelings- als beoordelingsgericht

- Inleiding: De piramide van Miller - Kaartjes met toetsing - - Eigen toetsing nu - - Eigen visie - passie . De piramide van Miller EXPERT BEGINNER . De '4 lagen' van Miller weten toepassen laten zien doen EXPERT BEGINNER . weten kennis verzamelen . kennis verzamelen Toetsing van Herman Miller kantoorstoel Sayl aan de eisen t.a.v. afmetingen zoals gesteld in de NPR 1813: 2009 Rapportcode: 11.0595w Datum: 18 juli 2011 Pagina: 3/8 1. Introductie 1.1 Opdracht Toetsing aan relevante eisen op gebied van afmetingen volgens NPR1813. 1.2 Datum opdracht 30 mei 2011 2. Materialen en methode LED Opleiding Ontwikkelen van Onderwijs . LED Opleiding Begeleiden van Groepen. LED docent worden zgn. 'Piramide van Miller' als hulpmiddel. Afgestemd op wát een school wil toetsen bij een leerling, kiest men een passende toetsvorm. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit van toetsing, maar hiermee worden toetsen ook gevarieer-der en 'aantrekkelijker' voor leerlingen. Leerlingen kunnen door middel va Figuur 1: De leerdoel taxonomieën van Bloom (Krathwohl, 2002, links) en Miller (Miller, 1990, rechts) Tabel 1: Doelstellingen, vormen van toetsing en bijbehorende toetsvragen Bron: Stichting Leerplan Ontwikkeling Doelstellingniveau Omschrijving Voorbeelden van (open) toetsvragen, of gewenste cognitieve activiteit (Mc) Passende toetsvorm (zoals..

De taxonomie van Bloom is een indeling in kennisniveaus waarop een leerling iets kan beheersen. Er worden zes niveaus onderscheiden 2.4. Piramide van Miller Met de piramide van Miller (Miller 1990) worden klinische competenties in vier niveaus geordend. Op het onderste niveau gaat het om de kennis waarover de aios moet beschikken, het 'weten' (knows). Het aangrijpingspunt voor toetsing daarbij is bijvoorbeeld een kennistoets Analyseren en evaluaeren komt overeen met de fase 'beoordelen en analyseren' en 'evalueren' van de toetscyclus. Analyseren van een toets kan op het niveau van de toets als geheel en/of op het niveau van de items per vraag

Door het COVID-19 virus moeten veel leerlingen en studenten de komende tijd onderwijs op afstand volgen. Informatie wordt overgedragen via (live) video's en opdrachten worden op papier meegegeven of digitaal gemaakt. Wat alleen een uitdaging kan zijn, is het toetsen. Op welke manier kun je goed online toetsen? In dit artikel enkele inzichten en tools Of je beter digitaal of op papier kunt toetsen hangt van veel factoren af. Om een goede afweging te maken kun je het Vier in balans-model van Kennisnet gebruiken. Volgens dit model is de inzet van ict in het onderwijs pas echt effectief als er een balans is tussen de vier bouwstenen visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur.Stel hierbij de volgende vragen Taxonomieën 5 Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens taxonoMieën in voGelvlucht RTTI® RTTI® (Drost en Verra) onderscheidt vier stadia in de cognitieve ontwikkeling van leerlingen: Reproductie, Toepassen 1, Toepassen 2 en Inzicht Millers E-liquid kopen bij Zwoofs? Millers Juice is een Nederlands merk dat uitsluitend werkt met Nederlandse ingrediënten. Het is een zeer betaalbaar merk e-liquids, dat ondanks de lage instapprijs toch voldoet aan alle hoge eisen met betrekking tot kwaliteit en verpakking

Miller 4 niveaus beroepsbekwaamheid Corrie van Geste

 1. Toetsing van medische competentie kent een rijke historie van ontwikkeling en onderzoek. In dit artikel wordt eerst een kort overzicht gegeven van een aantal door onderzoek verworven inzichten en hun praktische implicaties. Vervolgens wordt er ingegaan op het moderne competentiegerichte opleiden en de implicaties voor toetsing. Ook de koppeling van competenties aan beter te begrijpen kritische.
 2. Kapitaalstructuur in de vpb De invloed van bedrijfseconomische theorieën op een gecombineerde vermogensaftrek- en bijtelling in de vennootschapsbelastin
 3. HU website toetsing voorbeelden van andere opleidingen zelf-analyselijst met kenmerken assessment en checklist assessmentontwikkeling basistraining voor assessoren (als pilot ook in blended variant) training criteriumgericht interview Masterclass assessmentontwikkeling en assessorentraining Wie kan wat betekenen

Keuze van toetsvormen (Miller) Open versus gesloten toetsvormen Gesloten vragen Open vragen constructietijd Nakijktijd Leesvaardigheid Schrijf‐/ formuleervaardigheid Breedte toetsing Diepte toetsing Objectieve scoring Subjectieve scoring Anonimiteit Performance Gokken Bluffe Een opkomend fenomeen in het onderwijs is digitale toetsing, waarbij PC-lokalen worden gebruikt. Deze lokalen zijn vaak voorzien van werkplekafscheidingen om afkijken te voorkomen. Niet erg handig om op een ander moment in het zelfde lokaal klassikaal les te geven of wanneer scholieren gezamenlijk werken op projectmatige basis De toetsing van de verschillende patiëntencategorieën moeten aantoonbaar zijn in het portfolio van de student op het niveau doet van Miller. Stages in de ketenzorg Het gaat hier om de stages waarvoor geldt dat aan de eisen van de praktijkleersituatie voldaan moet worden (zoals genoemd onder de specifieke bepalingen van de CZO-opleidingseisen)

Toetsing kan worden gebruikt om de kwaliteit van de opleiding tot arts en specialist te waarborgen. In september 1992 werd door het Concilium Psychiatricum een Commissie Toetsing geformeerd met Miller (1990) beschreef een competentiepiramide met aan de basis feitenkennis,. door Anderson en Krathwohl, 2001) geeft leerdoelen in het cognitief gebied. De taxonomie van Miller (Miller, 1990) stelt gedrag en competentie centraal. Beide taxonomieën zijn gevisualiseerd in de vorm van een piramide, waarin een volgordelijkheid in het leren wordt verondersteld: om een hoger niveau te bereiken is beheersing van onderliggend Voor deze beoordeling heeft Miller een raamwerk voorgesteld in de vorm van een piramide. In het algemeen gaat men ervan uit dat niet een enkele vorm van toetsing adequaat kan beoordelen op alle niveaus van de piramide, maar dat verschillende elkaar aanvullende methoden tegelijkertijd moeten worden toegepast

Toetsing binnen ACTA bereidt de studenen voor op het verlenen van zorg binnen een tandartspraktijkt . Ook de ABGZ van Miller, zie figuur normering, assisterend, beginnend, gevorderd en zelfstandig niveau, sluit aan bij de ontwikkeling van de student van niveau 1 naar niveau 4 Voor de LOL-dagen gaan studenten met opdrachten aan de slag die geformuleerd zijn op het gebied van 'Kennis', 'Toepassen' en 'Laten zien' (Miller, 1990). Het onderdeel 'Doen' wordt tijdens de binnenschoolse praktijk en beroepspraktijkvorming (stage) getoetst. Toetsing volgens de piramide van Miller (Baartman & Gulikers, 2014

13. Miller competentie-model - Nederlands Academisch ..

Het didactische werkvormenboek biedt een schat aan mogelijkheden om goed en afwisselend les te geven. In het boek staan 250 werkvormen uitgewerkt Dit inhoudsspecificiteitsprobleem bleek voor alle vormen van toetsing van medische competentie te gelden, zoals mondelinge examens,10 schriftelijke casustoetsen, open en gesloten vraagvormen,11 12 observatietoetsen,13 en computersimulaties.14 Het impliceert dat toetsen gebaseerd op een inhoudelijk kleine steekproef van het te toetsen inhoudelijke domein weinig betrouwbare resultaten opleveren

Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020-2021. Alle informatie over de coronamaatregelen rondom de centrale toetsen en examens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben we hier voor u op een rij gezet Iedere maand houden de learning specialisten van TinQwise gezamenlijk een zogenaamde TinQtanQ. Elke keer pakken ze een kopstuk uit de didactische wetenschap en analyseren hun theorieën aan de hand van een presentatie en een discussieronde Dag Laurens, klopt - de ERK bekijkend lijken dat inderdaad uitkomsten te zijn. Je ziet die beweging gelukkig bij meer vakken. Toch zie je ook dat het vaak blijft hangen op iets weten, kennen of inzien, in plaats van het aantonen daarvan, waardoor er automatisch gekeken wordt naar aanleren/lessen, in plaats van het de uitkomst daarvan (en dus verschillende routes om daar te komen) Het beroemd geworden Miller-Urey-experiment was een eerste experimentele toetsing van deze theoretische beschouwingen. Het experiment, dat in 1953 werd uitgevoerd onder leiding van Stanley Miller en Harold Urey, toonde aan dat organische moleculen inderdaad ontstaan in een levenloze omgeving.In het experiment werd de vermoedelijke toestand van de vroege Aarde nagebootst in een laboratorium

Het basisontwerp van een toets - Docente

Beste bezoeker, Zo te zien ben je op zoek naar een document van de Inspectie van het Onderwijs. Dit document is gekoppeld aan het overzichtelijke e-magazine 'Versterking Examencommissies Hoger Onderwijs', dat wij maakten voor de Inspectie van het Onderwijs. De bestanden die zijn gekoppeld aan het e-magazine zijn echter niet meer beschikbaar op onze website De focus van toetsing ligt hierdoor niet alleen op de student, maar ook op de patiënt. Patiëntveiligheid wordt een expliciet component van de toetsing (Ten Cate, 2017). De afweging 'dit ging goed en de student kan vergelijkbare activiteiten in de toekomst zelfstandig uitvoeren' wordt belangrijker dan de vraag of de student alle onderdelen van een assessmentchecklist heeft behaald (Tekian.

Over toetsing - Huisartsopleidin

Toetsing is overal in het onderwijs aan de orde van de dag. De uitslagen van deze toetsen kunnen zeer bepalend zijn voor de onderwijscarrière van de studenten. Studenten zullen daarom hun uiterste best doen om hun kennis en vaardigheid te demonstreren. Maar ook als docent gebruikt u toetsen om beslissingen t Programma van toetsing en onderbouw 2020-2021 MAVO HAVO 1. PTO 2020-2021 . Vak: Nederlands Afdeling: brugklas MH Leerjaar 1 Methode: Op Niveau, 2e editie, vmbo-t/havo . Periode Toetsduur Leerstofomschrijving Weging Code 1 (okt tot nov/dec) Variabel Heel lesuur Fictie1.

Toetsing is noodzakelijk in iedere opleiding: om het leren te stimuleren, om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en om te beoordelen of (huis)artsen in opleiding voldoende competent zijn om als (huis)arts te kunnen praktiseren. Om deze functies te kunnen vervullen moeten de gebruikte toetsen voldoen aan een aantal eisen. We bespreken enkele relevante begrippen, zoals validiteit en. 9 Kennispiramide van Miller 4 Does 3 Shows 2 Knows how 1 Knows Performance assessment en producttoets Portfolio, Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oud competentieniveaus aan de hand van de competentiepiramide van Miller (figuur 1). Tijdens je voorbereiding op de onderwijsbijeenkomsten ligt het accent op de basis van de piramide, doelstellingen vormen de inhoud van de cursus en de toetsing! Tenslotte moet worden vermeld da 2 Piramide van Miller (Anoniem, z.d.) En, hoewel de piramide van Miller (zie figuur 2) meestal wordt gebruikt voor toetsing, blijkt hieruit dat het voor iedereen die leert van groot belang is dat kennis de basis is voor het toepassen, laten zien en uitvoeren van activiteiten

blog cilia miller

Het ontwerpen van onderwijsOnderwijsadviesbureau Dekker

Afstandsleren: zo kun je toetsen op afstand (online

Thomas Miller - bijkantoor Cyprus Adres Theklas Lysioti Street 37 Gemini House, Office 202 CY3033 Limassol Cyprus Vergunningen gevolmachtigd 5 uur toetsing en nabespreking. Toetsing en weging. Semester 1: Tentamen (100%). Semester 2: Tentamen (60%) Paper (40%) Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen. Herkansing. Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis Toetsing Je bouwt tijdens de minor een portfolio op waarin jouw groei als professional zichtbaar wordt op basis van persoonlijke leerwensen en de leeruitkomsten zoals hierboven beschreven. O.a. door coaching gesprekken met een zelf gekozen cliënt op te nemen, door foto of filmverslagen van belangrijke leermomenten samen te stellen, en door schriftelijke verslaglegging te doen van projecten

Toetsen voortgezet onderwijs RTTI ThiemeMeulenhof

Toetsing in de opleiding tot psychiater door P. Zonneveld, Y.W.M.M. van den Berg en W.M.A Verhoeven Gepubliceerd in 1995, no. 5 Samenvatting In dit artikel worden theoretische achtergronden en ervaringe Toetsing: Gedurende de training wordt de voortgang van de deelnemer bijgehouden en besproken. Aan het eind van de training vind toetsing plaats aan de hand van vaste criteria. Hierna kan de trainer (onder supervisie) starten met het zelfstandig geven van B.L.S./A.L.S. onderwijs Certificering Toetsing is noodzakelijk in iedere opleiding: om het leren te stimuleren, om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en om te beoordelen of (huis)artsen in opleiding voldoende competent zijn om als (huis)arts te kunnen praktiseren. Om deze funct

Authentieke toetsing, de beroepspraktijk in het vizie

3. Toetsing en herkansing op school 4. Oefenen, toetsing en herkansing in de BPV - Toetsing en beoordeling in de BPV - Procedure wanneer niet alle vaardigheden in de praktijk kunnen worden afgetoetst. - Vaardigheidslessen en toetsing volgens de skillslabmethode 5. Werkwijze van de aftekenlijst (incl. overzicht voor studenten met diploma VIG) 6 Wilsbeschikkingen en de toetsing van euthanasie. Zoals al vaker op deze plaats is opgemerkt, blijft het debat over het levenseinde onver-minderd actueel (Leget & Lemiengre, 2017; Olthuis, 2018). Dat merkt ook minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op. In een nota over medische ethiek (De Jonge, 2018) staat hij stil bij vraagstuk toetsing Deze toets meet [1] [en 2] [en 3] in hoeverre het volgende voor jou geldt: Student, educatieve toetsing Met deze toets onderzoek ik [4] wat ik nog zou kunnen doen om te zorgen dat het volgende voor mij geldt: 4: Hier staat nu 'ik' om het perspectief duidelijker te maken. In de toets zelf komt 'je' te staan. Docent, educatiev

De toetsing geschiedt door een ad hoc-commissie die is gekozen uit een breed college van deskundigen; op deze wijze kan per protocol de juiste commissie samengesteld worden. De ad hoc-samenstelling van de commissie komt overeen met hetgeen in het Voorstel van Wet inzake Medische Experimenten is vastgelegd Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen • Deelrapport 1 januari 1993 Inhoud Woord vooraf Lijst van tabellen Lijst van figuren Dankzegging Terminologie Samenvatting 1 Inleiding 1 — 1 2 Aanpak 2 — 1 2.1 Overzicht van de methodiek 2 — 1 2.2 Tonen van effecten aan de hand van scorekaarten 2 — 2 2.3 Effectenbepaling , 2 — -Aanpassingen bij toetsing in het kader van passend onderwijs (aangepaste normering, rekening houden met dyslexie, alternatieve manieren van toetsen, gebruik van hulpmiddelen).-Functie van feedback bij formatieve toetsing: Feed up, feedback, feed forward (coachende feedback).-Voortgang volgen, resultaten analyseren (learning analytics) De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland Moment van toetsing 8 Resultaten Stationstoets 10 Het leergedrag van veterinaire bachelorstudenten 10 Beoordeling 11 Moment van toetsing 11 Discussie 18 Conclusie 20 Referenties 21 Bijlagen 24. 3 Introductie: De stationstoets: Gedurende de laatste decennia is de interesse voor.

Cursushandleiding Toetsing en Beoordeling 2014-2015 FSW UU, september 2014 Afdeling Educatie, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Code: GSTKO02 Blok: 2 Time slot: maandag 15:15-17:00 Studiepunten: 3,75 Niveau: keuzecursus Opleiding: Lerarenopleiding Docenten: prof. dr. Paul Drijvers dr. Stephan Ramaeker Toetsing. Er zijn twee toetsingsonderdelen, met het volgende gewicht: Essay 1: 40 procent; deadline: donderdag 10-12-2009; Essay 2: 60 procent; deadline: donderdag 04-02-2010; Voor de essays wordt minimaal twee weken van tevoren een aantal essay-opdrachten vastgesteld, waaruit de student er één dient te kiezen Hoe een grote onderwijsorganisatie met twintig vmbo-locaties werkt aan de kwaliteit van het examen- en toetsbeleid, vertelt Elise van Vliet, directeur onderwijs en kwaliteit van Wellantcollege en lid van de centrale examencommissie van deze scholenorganisatie. Van Vliet was de afgelopen jaren actief betrokken bij de ontwikkeling van het huidige toetsbeleid voor de vmbo-tak van Wellantcollege.

De rechter kan een gunningsbeslissing voor een ontwikkeloptie volledig toetsen. Wanneer dit kan en onder welke voorwaarden, heeft de rechtbank Amsterdam in een recente uitspraak op een praktische manier laten zien Voor het tweede trapmodel voor de trainer heb ik de piramide van Miller toegepast. Bij het uitwerken heb ik gebruik gemaakt van de werkwoordentabel van Van Berkel > Berkel, van, H. & Bax, A. (2006). Toetsen in het hoger onderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Het boek toetsen in het hoger onderwijs is in februar S.R. Miller MSc (Universiteit Twente vakgroep CME) EFFECT MEETKWANTITEIT OP TOETSINGSRESULTAAT De toetsing is 2000 keer gesimuleerd voor meetkwantiteiten van 3 tot 30 metingen (via de Bootstrap methode), dat betekent een meetdichtheid van 6 tot 60 metingen per kilometer Toetsing ten behoeve van selectie en certificering sluit met name aan op de twee hoogste niveaus van de piramide van Miller: functioneren in de 'onvoorspelbare' werkpraktijk, en het aantonen van vaardigheden in realistische, voorspelbare situaties

Video: Toetsing - Huisartsopleidin

Vereniging van Hogescholen: workshop slimmeOver toetsing - HuisartsopleidingAvbob-hulle krap kop oor reël vir lyke se toetsing | Netwerk24SN 1

Die doel van hierdie studie was om 'n bestaande, maar uiters verouderde belangstellingsvraelys (Rothwell-Miller-belangstellingsvraelys [RMBV]) aan te pas. In die eerste fase is vier provinsies by wyse van doelsteekproeftrekking geselekteer: een stedelik en drie plattelands of semiplattelands Motiverende Gespreksvoering (MGV) ontwikkelt en verfijnt zich steeds verder. De grondleggers van MGV, Miller en Rollnick, schreven op basis van dit voortschrijdend inzicht recent een nieuw boek waarin zij theoretisch en praktisch de nieuwe inzichten toelichten. Motiverende Gespreksvoering is hierdoor nog krachtiger geworden Schema Toetsopdrachten 1e LOL-dag Miller Leerdoel Formatieve opdracht Week Aan het einde van de LOL-dag : Kennis kan de student de 6 P's van de marketingmix benoemen In een bedrijf worden de P's van de marketingmix uitgelegd en zichtbaar gemaakt. Na deze uitleg worden de voorbeelden herhaald en moet de student aangeven om welke Opleidingsactiviteiten Toetsing KBS-en o (4 n) VIII Hematologie/oncologie IX Infectieziekten Ochtendrapport Afdelingsvisite Grote visite Oncologiebespreking (Miller 4), voor de complexe problematiek bereikt hij zelfstandigheid onder supervisie op afstand (Miller 3)

 • Online recept voorschrijven.
 • Infraroodcabine tweedehands.
 • Azteken offers.
 • Browser Bing.
 • Tekenprojector kind.
 • Wat is de hoogste temperatuur ooit gemeten op aarde.
 • Cystenieren en alcohol.
 • Apocalypse synoniem.
 • Begrafenis Claude François.
 • Laptop beveiligen.
 • Salaris directeur basisschool.
 • Counter Strike Nintendo Switch.
 • Château Noisy 2020.
 • Te Gek 2020.
 • MediaMarkt Amersfoort bellen.
 • Madison Square Garden capacity.
 • Permanent zonder ammoniak.
 • Paddenstoelen plukken Nederland.
 • DAF 33.
 • How to write a haiku.
 • Waar woont Lil' Kleine.
 • Hormonale acne bij volwassenen.
 • Versele Laga Rattenvoer.
 • Beste wasmiddel 2020.
 • Daalder Kaas.
 • Populistische partijen Europa.
 • Nathaniel Buzolic.
 • Varia op cv.
 • Deens design keuken.
 • Vintage webshop meubels.
 • Zelf sjablonen maken letters.
 • Schouder aan schouder passion.
 • Fox Terriër Draadhaar.
 • Hoge streep toetsenbord.
 • Costa de la luz tui be.
 • Veldrijden op tv vandaag België.
 • Draad 0.5 mm2.
 • Herfstboeket bruiloft.
 • Geheimen van de Nachtwacht.
 • ニック ジョナス 歌.
 • Zien wat iemand doet op Facebook.